Anabilim Dalları

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme  Anabilim Dalı

Kuruluş Yılı:
 1998 / 1999 Eğitim Öğretim Yılı
Amacı:  Anabilim dalımızın amacı lisans ve lisansüstü öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ölçme ve değerlendirme, araştırma ve istatistik becerilerini kazandırarak nitelikli birer öğretmen olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır. Ayrıca eğitim araştırmalarının gerektirdiği ölçme ve değerlendirme alanında donanımlı, disiplinler arası çalışmalara katkı sağlayabilecek bireyler yetiştirmektir.
Misyon:  Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin kuram ve uygulamasına katkı sağlamak.
Vizyon:  Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında ,ulusal ve uluslar arası düzeyde öncü bir role sahip olmak.
Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Bayram BIÇAK

bayrambicak@yahoo.com

Tel: 0 (242) 227 4400 / 4616

Anabilim Dalı Sekreteri:
Yürütülen Programlar:
Lisans Programı: Yok

Yüksek Lisans: Var

Doktora : Yok

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme  Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

 

Doç. Dr. Bayram BIÇAK  bayrambicak@yahoo.com 0(242) 227 4400/Dahili: 4616
Doç. Dr. Alper SİNAN alpsin25@gmail.com 0(242) 227 4400/Dahili: 4628
Dr. Öğr. Üyesi Güçlü ŞEKERCİOĞLU guclu_s@yahoo.com 0(242) 227 4400/Dahili: 4641
Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOĞAR hkogar@gmail.com 0(242) 227 4400/Dahili: 6079
Arş. Gör. Ayşe BİLİCİOĞLU ayse.bilicioglu@gmail.com 0(242) 227 4400/Dahili: 4695
Arş. Gör. Ertunç UKŞUL piert34@gmail.com 0(242) 227 4400/Dahili: 4689
Arş. Gör. İbrahim Hakkı TEZCİ ihtezci@akdeniz.edu.tr 0(242) 227 4400/Dahili: 4647


Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Kuruluş Yılı:
2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı
Amacı: Eğitim Programları ve Öğretim süreçlerini geliştirme, uygulama ve değerlendirme uzmanları yetiştirmek.
Misyon: Misyonumuz, Eğitim Programları ve Öğretim alanında, bilgi üretmek uyarlamak, bütünleştirmek ve yayılmasını sağlayacak eğitimi vermektir. Bu misyonun özgün unsurları verilen yüksek lisans programının temelini oluşturur. Bu misyonun gerçekleştirileceği alanlar aşağıdadır:

Temel Eğitim: Problem çözme yeteneğine sahip, bilgiye ulaşmayı bilen, bağımsız karar verebilme özelliği olan eğitim programları ve öğretim alanında uzman mezun etmek.  Gelişen ülke ve dünya isteklerine uyum sağlayan, kazandığı bilgilerin sentezinden, yorum yapabilme yeteneğine sahip eğitim araştırmacıları yetiştirmek

Mesleki Eğitim: Mezunları ve öğrencileri, toplumsal sorunları çözmeye ve üretilecek ürünleri gelişen ülke ve dünya isteklerine uygun, eğitim ve öğretim hizmetlerinde çağdaş insan yetiştirmeye yönelik olguda, bilimin çağı yakalamada önemini kavramış olarak yetiştirmek.

Araştırmacı Eğitimi: Ülkenin ve dünyanın, eğitimle ilgili temel sorunlarına çözüm arayan, geleceğin akademisyen altyapısını oluşturmak. Öğrencileri akademik ve araştırma kariyerine hazırlamak.

Eğitimde Önderlik: Alanında lider, belirleyici ve değişime öncülük edici eğitim araştırmacıları ve uzmanlar yetiştirmek.

Vizyon: Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalının vizyonu, eğitim bilimi ve araştırmalarına yeni fırsatlar yaratmak, alanında öncü, sorunların çözümünde araştırma ve incelemenin önemini vurgulayıcı,  bir rol üstlenmektir.
Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Günseli ORHON

gunselioral@akdeniz.edu.tr

Tel: 0(242) 310 6943

Anabilim Dalı Sekreteri:
Toplam Öğrenci Sayısı: Lisans Programı: yok

Yüksek Lisans Programı: var

 

Mezunların İş Olanakları:  Mezun olan öğrenciler eğitim-öğretim kurumlarında çalışabilir.

– Özel /  kamu kurum ve kuruluşların ARGE, Planlama ve Değerlendirme alanlarında çalışabilir.

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Erdoğan KÖSE ekose@akdeniz.edu.tr 0(242) 310 6936
Prof.Dr. Günseli ORHON gunselioral@akdeniz.edu.tr  0(242) 310 2076
Dr. Öğr. Üyesi Miray DAĞYAR miraydagyar@gmail.com  0(242) 227 4400/ Dahili:4671
Dr. Öğr. Üyesi Rabia Vezne rabiavezne@akdeniz.edu.tr 0(242) 227 4400/ Dahili:4692
Arş. Gör. Abdülkadir KURT abdulkadirkurt@akdeniz.edu.tr 0(242( 227 4400/ Dahili: 4631
Arş. Gör. İpek ÖNAL ipekonal@akdeniz.edu.tr 0242 227 4400/ Dahili: 4668
Arş. Gör. Muhammed AKINCI muhammedakinci@akdeniz.edu.tr 0242 227 4400/ Dahili: 4630

 


Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Kuruluş Yılı:
2001/2002 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
Amacı:             Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programının iki temel amacı vardır:
(1)              Eğitim yöneticilerinin, denetmenlerinin ve bu alanlarda lisansüstü eğitim almak isteyen adayların bilimsel disiplin altında yetiştirilmelerini sağlamak,
(2)              Yüksek lisans tezleri ve dönem projeleri ile eğitim yönetimine ve denetimine ilişkin sorunları saptamak; yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde çözüm önerileri geliştirmek.
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doktora Programının amaçları şöyle özetlenebilir:
(1)              Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki kurumlara eğitim yöneticisi ve eğitim denetçisi yetiştirmek,
(2)              Üniversitelerin ilgili bölümlerinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında uzmanlaşma sağlayarak, özgün, akademik-bilimsel araştırma yapabilecek, sosyal sorunlara teorik ve pratik anlamda çözüm üretebilecek ve/veya istihdam edildiği alanda profesyonel bir yaklaşım ve özgüvenle mesleğini icra edecek nitelikte öğretim elemanı, araştırmacı ve/veya uzman meslek elemanı yetiştirmek,
(3)              Akademik ve hizmet içi eğitim, seminer, kurs vb. aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışan öğretmen, yönetici ve denetçilerin mesleki yeterliklerini artırmak,
(4)              Eğitim alanı dışındaki resmi ve özel kurumların, eğitim ve AR-GE birimlerinin gereksinim duydukları uzmanları yetiştirmek.
Yapılacak özgün araştırmalarla eğitim yönetimi ve denetimi alanına ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel katkı sağlamak.Misyon:                   Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalının misyonu, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermek, temel ve uygulamalı araştırmalar yapmaktır.  Biz, özellikle yirmi birinci yüzyılın gerektirdiği donanıma sahip, kuram ile uygulamayı birleştirebilen eğitim  liderleri yetiştirmek için varız.
Misyon:     Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalının vizyonu, özellikle Akdeniz Bölgesi için olmak üzere 21. yüzyılın gerektirdiği eğitim  liderlerini yetiştiren ve yürüttüğü araştırma projeleriyle uluslararası tanınırlığı olan bir lisansüstü eğitim merkezi haline gelmektir.
Vizyon:  Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında ,ulusal ve uluslar arası düzeyde öncü bir role sahip olmak.
Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr.İlhan GÜNBAYI

igunbayi@akdeniz.edu.tr

Tel: 0 (242) 310 2135

Anabilim Dalı Sekreteri:
Yürütülen Programlar:
Lisans Programı: Lisans programı bulunmamaktadır.
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı: 32 öğrenci.
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı: 18 öğrenci.
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doktora Programı: 5 öğrenci.

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Ali SABANCI alisabanci@akdeniz.edu.tr  0 (242) 310 2077
Prof. Dr. Engin KARADAĞ enginkaradag@akdeniz.edu.tr  0 (242) 227 4400/Dahili: 4679
Prof. Dr. İlhan GÜNBAYI igunbayi@akdeniz.edu.tr  0 (242) 310 2135
Prof. Dr. Mualla (BİLGİN) AKSU   muallaaksu@akdeniz.edu.tr  0 (242) 310 2104
Doç. Dr. Kemal KAYIKÇI kemalkayikci@akdeniz.edu.tr  0 (242) 310 2079
Doç. Dr. Çiğdem APAYDIN cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4400/Dahili: 4632
Doç. Dr. Süleyman KARATAŞ skaratas@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4400/Dahili: 4609
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan GÖK ramazangok@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4400/Dahili: 4676
Dr. Öğr. Üyesi Türkan AKSU turkanaksu@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4400/Dahili: 4608
Öğr. Gör. Dr. Gamze KASALAK gamzekalagan@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4400/Dahili: 4650
Arş. Gör. Gülnar ÖZYILDIRIM gulnarozyildirim@gmail.com 0 (242) 227 4400/Dahili: 4636

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Kuruluş Yılı:
 
Amacı:  
Misyon:  
Vizyon:  
Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Demet EROL

demetongen@akdeniz.edu.tr 

Tel: 0 (242) 310 2136

Anabilim Dalı Sekreteri:
Yürütülen Programlar: Lisans Programı: Var

Yüksek Lisans: Var

Doktora : Yok

Mezunların İş Olanakları:

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Demet EROL   demetongen@akdeniz.edu.tr  0(242) 310 2072
Doç. Dr. Arzu TAŞDELEN KARÇKAY tasdelenarzu@yahoo.com 0 (242) 227 4400/Dahili: 4615
Doç. Dr. Sakine Gülfem ÇAKIR  glfmcakir@gmail.com 0(242) 310 6626
Dr. Öğr. Üyesi Evrim ÇETİNKAYA YILDIZ 0 (242) 227 4400/Dahili: 4698
Öğr. Gör. Seval APAYDIN sevalapaydin@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4400/Dahili: 4657
Arş. Gör. Melike KOÇYİĞİT ÖZYİĞİT mlkocyigit@gmail.com 0 (242) 227 4400/Dahili: 4691
Arş. Gör. Merve TÜRK pdr.merveturk@gmail.com 0 (242) 227 4400/Dahili: 4640

 

 

 

 

 

 

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax