ErasmusBUS Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklık Projesi

ErasmusBUS Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklık Projesi

ErasmusBUS Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklık Projesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen, Akdeniz Üniversitesi koordinatörlüğünde 2018-2020 yılları arasında yürütülecek olan ve iki üniversite, dört mesleki okul ve iki sivil toplum kuruluşundan oluşan bir ortaklıktır.

Eğitimle ilgili paydaşlar toplumdaki, sanayideki, teknolojideki ve iş piyasasındaki değişimlere karşı duyarlıdırlar. ErasmusBUS projesi bu paydaşların duyarlılıktan ziyade bu paydaşların, sürekli mesleki gelişimi teşvik eden yapıcı proaktif paydaşlar olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu değişim ancak Uzaktan Eğitimde Modüler Öğrenme ile mümkün olabilir.

ErasmusBUS Projesi:

 • Mesleki eğitime modüler öğrenme yöntemini kazandıracak, bu sayede öğretmenler ve öğrenciler kendi işleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olacaktır.
 • Teknik Dizayn hakkında Açık Eğitim Kaynakları (OER) hazırlayacaktır. Böylece öğrenciler elektrik, makine ve hidrolik mühendisliği hakkında bilgi kazanacak. Bu kaynaklar ayrıca Otomotiv Endüstrisindeki öğretmenler ve öğrenciler tarafından da, sürekli mesleki gelişim yaratması için Çalış ve Öğren çerçevesinde kullanılacaktır.
 • Çalış ve Öğren aktivitelerinin gözlemini ve analizini oluşturacak ve daha sonraki çalışmalara katkı sağlaması için MODULearn adı verilen bir belge yayınlayacaktır. Bu belge Modüler Öğrenme ile sürekli mesleki gelişim hakkında olacaktır.

Çalış ve Öğren aktiviteleri OER’ları kullanarak uzaktan eğitim alan öğretmenlerle birlikte öğrencileri de kapsayacaktır. Öğrenciler ayrıca, kariyerleri boyunca profesyonel gelişimleri için takip edilecek ve onlara tavsiyeler verilecektir.

MODULearn için araştırmalar:

 • Ortak kurumlarda çalışan uzmanlar
 • Okullardaki pilot aktiviteler ve öğrenci eğitim hareketlilikleri
 • Modüler öğrenme ve sürekli mesleki gelişim hakkında uzman görüşleri sunan bir çevrimiçi araştırma forumu

MODULearn karar alıcı mekanizmalar, eğitim yönetimi uzmanları ve program geliştirme uzmanlarının şekillendirdiği mesleki eğitim ve yükseköğretimde yeniliğe davet olacaktır.

ErasmusBUS otomotiv endüstrisinde bir deney ve yenilik süreci başlatacak ve bu süreç MODULearn sayesinde diğer endüstrilere de yayılacaktır. Bu sayede:

 • Mesleklerinde daha bilgili olacak profesyoneller yaratacak,
 • Çalışanları daha donanımlı hale getirerek istihdam edilebilirliğini arttıracak,
 • Mesleki eğitim ve yükseköğretimde otomotive sanayisi alanındaki çalışmaları Modüler Öğrenme ile teşvik edecek,
 • Otomotiv sanayiinde hevesini kaybettiği için okulu erken terk riski olan öğrencilerin eğitimine devam etme fırsatı yaratacak ve onların kariyerini değiştirecek,
 • Uzaktan öğretimle yapılan Modüler Öğrenme sayesinde meslek çalışanlarının eğitimlerine geri dönmeleri sağlanacak,
 • Daha donanımlı profesyoneller yaratarak endüstriler arası geçişleri de mümkün kılacak.
 • MODULearn aynı zamanda Modüler Öğrenme sayesinde öğretmenlerin de eğitiminin devamını sağlayacak ve bu sayede öğretmenler de kendini geliştirerek öğrencilerine daha fazla fayda sağlayabilecek.

Proje faaliyetleri:

 • Üç uluslararası proje toplantısı,
 • Eğitim modülü kaynaklar seti dizaynı,
 • Sektörler arası teknik dizaynda Avrupa Yetelilikler Çerevesi 5. Seviyede hazırlanmış Açık Öğretim Kaynağı,
 • Bu modulün okullarda 10 öğretmen ve 50 öğrenci tarafından test edilmesi, denenmesi ve araştırılması,
 • Uzaktan eğitime katılacak ve sanayide çalışacak 20 öğrenci için eğitim haraketliliği ve kariyerleri boyunca rehberlik sunulması,
 • Minimum 25 profesyonel, öğrenci veya öğretmenin çevrimiçi eğitimleri tamamlayıp sertifikalarını almaları,

Proje web sayfası için tıklayınız.

ErasmusBUS KA2 Strategic Partnership Project

Building Up Skills (ErasmusBUS) is a Strategic Partnership under the leadership of Akdeniz University of Antalya. It is a consortium made up of two universities, four VET schools and two NGOs engaged in research and innovation in education.

With education players being reactive to change in society, industry, technology and labour market ErasmusBUS reverses this tendency by making them become constructive proactive players stimulating continuous professional development throughout one’s career. This change will be possible through Modular Learning in Distance Education.

During the 2 years of the project ErasmusBUS will:

– introduce Modular Learning methodology in VET so that trainers and students acquire better understanding and background knowledge about their profession,

– create OERs on cross sectoral Technical Design so that learners acquire knowledge on the fundamentals of design in electrical, mechanical and hydraulic engineering and these will be exploited by trainers and students in the automotive industry in a Work and Learn balance therefore creating the mindset for continuous professional development,

– carry out observations and anaylsis of the Work and Learn balance activities in the project and carry out further research to publish MODULearn that will be a strategy document on lifelong professional development through Modular Learning.

The Work and Learn balance activities will include trainers who take distance learning using the OERs produced while they work and students who will practice the same balance during their training mobilities in which they will work in enterprise, study Technical Design through distance learning. Students will also be mentored and coached in the culture of continuous professional development during their career.

The research for the publication of the MODULearn strategy document will be carried out:

– within the partnership tapping in-house expertise,

– during the pilot activities in school and student training mobilities and

– through an on-line research forum soliciting expertise in innovation in education, Modular Learning and continuous professional development form all over the world.

MODULearn will be an invitation to innovation in VET and HE in the hands policy makers, professionals in education management and design of training paths.

ErasmusBUS will create a process of experimentation and innovation in the automotive industry transferable to other sectors and crafts through MODULearn strategy to create impact on learners and professionals who will be:

– better equipped with knowledge and competences more than strictly necessary for the exercise of their profession,

– more resourceful professionals upping their employability and advance in career going from maintenance to production etc.

– inspired to further their studies in the automotive industries in VET or HE inspired by added modules introduced to widen their knowledge through Modular Learning,

– (in the case of students at risk of ESL due to lost enthusiasm in the automotive industry) able to stay in education possibly changing their learning / career,

– (in the case of professionals losing enthusiasm in their present career position) ready to go back to professional education made more possible through Modular Learning in distance learning,

– more equipped to change sector since through Modular Learning one may acquire skills (for example Technical Design) that are transversal to automotive, marine, civil engineering etc.

MODULearn will also introduce strategies for using Modular Learning in the continuing education of trainers since this can widen their knowledge and have more to give to their students and because they are the best possible ambassadors of the culture lifelong professional development in the minds of future professionals for long term impact.

The activities of the project shall include:

– three transnational project meetings,

– design of 1 training module resources set and OERs EQF Level 5 in cross sectoral technical design, testing in school by 10 trainers and 50 students, experimentation and research,

– testing of the OERs in school by 15 trainers and 25 students,

– training mobilities for 20 students who will work in industry while participating in distance learning and coaching in the process of lifelong professional development,

– at least 25 professionals, trainers and students who obtain the certification of completion of the on-line training,

– an international research forum for world wide experts in innovation in education, education management, Modular Learning and  Professional Development,

– dissemination and communication strategies as well as the planning of exploitation of the results beyond the partnership and the project lifetime and

– 5 Multiplier Events to reach out to stakeholders and potential beneficiaries with at least 150 local and 10 foreign participants.

For more info: http://erasmusbus.internprize.eu/

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: