Proje Hakkında /About the Project

Avrupa’da Öğretmen Eğitiminin Haritalanması (MATE)

Avrupa 2020’ye göre, akıllı büyüme için sürdürülebilir kapsayıcı Avrupa stratejisi, Avrupa’nın yükseköğretim kurumlarının performansını ve uluslararası çekiciliğini ve Avrupa Birliği’deki (AB) tüm eğitim ve öğretim düzeylerinin genel kalitesini artırmayı amaçlamaktadır.

Hırvatistan’ın katılımından sonra, AB’de tanınan 24 resmi dil bulunmaktadır. AB’de ayrıca bir dizi yerli bölge ve azınlık dili (İspanya’da Katalanca, Galiçyaca ve Bask dili veya Birleşik Krallık’ta Galce ve İskoç Galcesi gibi) de vardır. Dahası başta Arapça, Türkçe, Urduca, Hintçe ve Çince olmak üzere göçmen nüfus tarafından AB’ye getirilen birçok dil mevcuttur.

Avrupa Komisyonu’nun (2017), “Öğretmenleri Çeşitliliğe Hazırlamak: İlk Öğretmen Eğitiminin Rolü” adlı yakın tarihli bir çalışma, Avrupa okullarındaki öğretim elemanlarının göçmen öğrencilerin bulunduğu çok dilli sınıflarda öğretim konusunda deneyimsiz olduğunu göstermektedir.  İlk ve sürekli öğretmen eğitimi, metodolojik yeterlilikler, pedagojik içerik bilgisi ve deneyimi de dâhil olmak üzere öğretmenleri çok dilli ortamlarda öğretime hazırlamak için hayati öneme sahiptir.

Bu hazırlık eksikliği sınıfın ana dilinde çeşitli seviyelerde yeterliliklerle birleştiğinde, Anadil Öğretmenlerinin (ADÖ) etkili bir şekilde yetiştirilmesini her zamankinden daha da zorlaştırmaktadır.

Sınıfta en az ortak payda bulmaya çalışmak kaçınılmaz olarak hem o dili konuşan öğrenciler hem de anadilini öğrenen göçmen öğrenciler için kötü bir iletişim sağlar. Çünkü kullanıcıların genellikle potansiyelleri ve uyuşmayan dil seviyeleri ile uğraşmaları gerekir ve göçmen öğrencilerin okul deneyimlerini her zaman daha zor ve daha az ödüllendirici hale getirir.

Hedefler

MATE’nin amaçları:

– Yükseköğretim kurumlarında ve diğer mesleki eğitim sağlayıcılarında, özellikle evsahibi ülkenin anadilini göçmen öğrencilere ve / veya çok dilli sınıflarda ikinci dil olarak öğreten anadil öğretmenleri (ADÖ) için verilen eğitim hizmetinin bir panoramasını oluşturmak,

– ADÖ’lerin öğretim uygulamalarının nasıl düzenlendiğini, izlendiğini, rehberlik edildiğini ve değerlendirildiğini öğrenmek,

-Dil öğretiminde ve genel olarak (dil sınıfının dışında bile) öğretme ve öğrenmedeki pedagojik yenilikleri, teknolojileri ve eğilimleri haritalamak ve bunların sınıf yönetimini, öğretmen-öğrenciler olarak ana dil sınıfı dinamiklerini dönüştürmek için ilişki, dağıtım, esneklik, kişiselleştirme ve mobil öğrenme söz konusu olduğunda nasıl kullanılabileceğini değerlendirmek.

– ADÖ’leri güncel tutmak ve en yeni pedagojik yenilikler, teknolojiler ve eğilimlerle becerilerini geliştirmek için araçlar oluşturmak,

– Anadil sınıfındaki yeni zorluklara hitap eden ADÖ’ler için en iyi eğitim modelini önermek,

– İyi uygulamaların değişimi yoluyla ADÖ eğitiminde mükemmelliği teşvik etmek,

– Yükseköğretim Kurumlarının ağlar geliştirmesini ve güçlendirilmesini sağlamak, ulus ötesi düzeyde çalışma kapasitelerini artırmak, ADÖ eğitiminde fikir, uygulama ve yöntemleri paylaşmak ve bunlarla yüzleşmek.

– Göçmen öğrencilerin erişim ve adalet oranlarına katılımını ve tamamlanma oranlarını artırarak çevre topluluklara bağlı daha kapsayıcı yükseköğretim sistemleri oluşturmak.

İhtiyaçlar ve Hedef Gruplar

  1. Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının başlangıç veya devam eden öğretmen eğitiminin tasarımından sorumlu olanlar da dâhil olmak üzere, özellikle göçmen öğrencilerle çalışacak ve kendi ülkelerinin anadilini öğretecek olan ADÖ’lerin farklı seçim ve öğretim süreçleri hakkında bilgi edinmesi gerekmektedir.
  2. Yükseköğretim Kurumlarında veya diğer başlangıç ve sürekli öğretmen eğitimi sağlayıcılarında eğitim alan şimdiki ve gelecekteki ADÖ’lerin, ana dil sınıfındaki sürekli değişen dinamiklerin sunduğu zorluklara uymalarını sağlayan beceriler ve girdilerle donatılması gerekir. Öğretmenlik kariyeri bu zorluklara rağmen ödüllendirici bir olaydır.
  3. Yerel anadili konuşanlar ve göçmen öğrenciler projenin nihai yararlanıcılarıdır. Bu nihai yararlanıcılar, anadil sınıfında dil becerileri, anadilde iletişim yeterlilikleri ve toplulukta kişisel gelişim ve büyüme kazanmalarına yardımcı olan nitelikli bir öğrenme ortamına ihtiyaç duyarlar ve hak ederler.

Ulusötesilik

MATE aslında sınır ötesi bir deneyimdir. Çünkü en iyi çıkış noktası farklı AB ülkelerinde mümkün olan bağlamlar ve farklı eğitim sağlayıcıları tarafından şimdiki ve gelecekteki ADÖ’ler için en geniş eğitim hizmetleri panoramasıdır. Çünkü öngörü, yayıncılık ve teknolojik eğilimler konusundaki bilgileri nedeniyle, iyi kurumları ve eğitimde yenilikçi olarak faaliyet gösteren kuruluşların uzmanlıklarını bir araya getirmeyi gerektirir.

Sonuçlar

MATE aşağıdaki sonuçlara ulaşacaktır:

-Yükseköğretim Kurumları, eğitim sağlayıcıları ve yenilik geliştirenler arasında işbirliği.  Bu işbirliği, topluluklarda, okulda, sınıfta ve özellikle anadil sınıfında değişen senaryoların yarattığı zorlukları karşılamak için farklı uzmanlıkları, bağlamları ve sosyal görevleri bir araya getirecektir.

-Avrupa ve ortak ülkelerde ADÖ yetiştirme hizmetlerine geniş bir bakış. Anadil derslerinde yeni dinamiklerin yarattığı zorluklarla mücadele etmek için mevcut ve gelecekteki ADÖ’lerin yetiştirilmesinde kullanılan stratejiler ve etkinliklerdeki farklılıkların ve ortak alanların tanımlanması ve analiz edilmesi.

-Yapıcı haritalama ile eğitimde inovasyona yeni bir yaklaşım.  Bu yaklaşım ortakların eğitim ve öğrenmedeki dil sınıfının dışında da olan eğilimleri belirlemelerine olanak tanıyacaktır. Ayrıca sınıftaki yeni sosyal dokudan kaynaklanan zorluklara bakılmaksızın ADÖ’lerin ana dil öğretimini değiştirmesine ve modernize etmesine yardımcı olacak ve aynı zamanda, sınıf yönetimi, eğitim hizmeti, yeni teknolojilere dokunma ve öğretimlerini daha esnek, kişiselleştirilmiş ve mobil hale getirme konusunda yeni beceriler kazanmalarına yardımcı olacaktır. Bu da söz konusu zorlukları karşılama stratejisinin bir parçasıdır.

-Çok dilli ana dil sınıfında farklı öğrencilerin ihtiyaçlarına özel önem veren ADÖ’lerin yetiştirilmesi için yeni bir model.

-Yükseköğretim Kurumları için yeni kapasite geliştirme ve ADÖ’lere eğiitm veren diğer kurumlar için   ağ oluşturma, değişim ve eğitim ve öğretimi daha erişilebilir, adil ve eksiksiz hale getirmek.

Kullanılan Yöntem ve Projenin Yenilikçi Yanı

MATE’nin ilk iki faaliyeti, ADÖ’lerin çok dilli, çok kültürlü ve çok seviyeli öğrenci sınıflarındaki nüfusundaki zorlukları açısından yeni dinamikleri ve yeni zorlukları ele almak için nasıl donatıldığını anlamak ve sergilemek olacak ve daha sonra, hızlı tepki vermelerine ve proaktif olmalarına yardımcı olmak için mevcut ve gelecekteki ADÖ’leri destekleyen bir öğretmen eğitim modeli önerecektir.

Makro yaklaşım, sınıf dinamiklerini değiştiren Dil ve anadil sınıfı dışında bile öğrenmede yeni trendlere, teknolojilere ve metodolojilere bakacak olan haritalama etkinliğinin bir sonucu olacaktır ve muhtemelen MATE’in karşılamaya çalıştığı zorlukları karşılamak için kullanılabilir. Bu makro vizyon, MATE tarafından üretilen yeni eğitim tasarımının, kültürel, göç / yerli ve sosyal arka planları ne olursa olsun, sınıfları dolduran gençlerin yaşamlarında ve zihinlerinde meydana gelen sosyal, psikolojik ve kişisel değişiklikler nedeniyle eğitimde neler olup bittiği konusunda kilit rol oynamasına yardımcı olacaktır.

Koordinatör, yeniliğin transfer yoluyla olabileceği ve mutlaka yıkıcı olması gerekmediği düşüncesindedir. Mikro müdahalenin karma yaklaşımını genel olarak öğrenmede, eğitimde neler olup bittiğine dair makro vizyon ile benimseme sürecinde ortaklar, projenin sonuçlarının ortaklığın ötesinde ve proje sürecinin ötesinde verimli ve sürdürülebilirliği sağlayacak haritalama (mapping) ve öngörü (foresight) metodolojisine kullanacaklardır.

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: