Mazeret Sınavı Başvuru İşlemleri

Sevgili öğrencilerimiz,

2021-2022 Güz Yarıyılı Final Sınavlarına ilişkin mazeret sınavlarında Akdeniz Üniversitesi Ders İşlemleri, Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesinin ilgili maddesine göre süreçler yürütülecektir. İlgili madde aşağıda verilmiştir:

Mazeret sınavı
Madde 14 – (1) İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı eğitim-öğretim dönemi içinde açılan ara sınavlara giremeyen veya yıl/yarıyıl sonu sınavları ile yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavlarından her ikisine birden giremeyen öğrenciler için açılan sınavdır. Yönetmeliğin 30uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre ilgili yönetim kurulunca belirlenen yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavı açılmayacak dersler için yıl/yarıyıl sonu sınavına katılamayan öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir.
Mazeret sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrenciler, giremedikleri sınavlar için mazeret süreleri bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde ilgili birime yazılı olarak başvurmaları gerekir. Mazereti, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavları, ilgili birimin belirlediği tarih ve saatte yapılır. Aşağıdaki durumlarda öğrenci mazeret sınav hakkından yararlanabilir:
1) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,
2) Birinci derece yakınlarının/eşinin, kardeşin ölümü veya bunların ağır hastalık durumunu belgelendirmesi,
3) Sınavları kapsayan tarihlerde, bu süre içinde devamsızlıktan kalmamak koşuluyla tutukluluk halinde,
4) Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince görevli olmaları,
5) Farklı programlardaki dersler dâhil belgelendirilmek kaydıyla aynı gün ve saatte sınavların çakışması ve öğrencinin ilgili sınav periyodu başlamadan yazılı başvurusuna rağmen çakışmanın giderilememesi,
6) İlgili yönetim kurulunun geçerli kabul edebileceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.
b) Öğrencilerin kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından geç yapılan yerleştirme işlemleri sonucunda geç kayıt yaptırmaları ve eğitim öğretime geç başlamaları nedeni ile kaçırdıkları sınavlar için mazeret sınavları yapılır.
c) Ara sınavlara ait mazeret sınavları yıl/yarıyıl sonu sınavları öncesine kadar ilgili birim yönetim kurulunun belirlediği tarih ve saatte yapılır.
ç) Mazeret sınavlarında sınav sorularının tamamı, mazerete konu olan asıl sınavın sorularından farklı olmak zorundadır.
d) Öğrenciler mazeretli kabul edildikleri süre içinde sınavlara giremez, girenlerin sınavı geçersiz sayılır. Ancak dilekçeyle başvurarak mazeret haklarının kalan kısmından vazgeçmeleri halinde ilgili birim yöneticisi onayıyla sınavlara girebilirler.

e) Mazeret sınavı sonunda hesaplanan başarı notu; mazerete konu olan sınavın hesaplanmış olan istatistiksel değerleri sabit kalır ve aynı sabit değerler ile aynı ders şubesine kayıtlı diğer öğrencilerin tabi olduğu değerlendirme sistemi ile değerlendirilir.
f) Yıl/yarıyıl boyunca yürütülen proje ve tasarım içerikli derslerden ilgili birim yönetim kurulunca belirlenenler için mazeret sınavı ilgili birim yönetim kurullarınca belirtilen esaslara göre yapılır.

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: