Etkinliğin Kapsamı

Proje kapsamında, Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinde yer alan Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 4. Sınıf öğrencileri eğitimlere katılacaktır. Proje, karma yöntem araştırma desenlerinden iç içe gömülü desene uygun olarak gerçekleştirilecektir. Proje sürecinde nitel ve nicel veri toplama araçları kullanılarak teori ve uygulama boyutları birlikte işlenecektir. Nicel veri toplama aracı olarak yerel düzenleme kurulu tarafından geliştirilecek anket formları; nitel veri toplama araçları olarak öğrenci günlükleri, gözlem formları, öz değerlendirme formları kullanılacak ve grup görüşmeleri gerçekleştirilecektir.

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: