PEDAGOJİK FORMASYONLA İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

screenshot_3

PEDAGOJİK FORMASYONLA İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Pedagojik formasyon programlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye nereden ulaşabiliriz?

Yükseköğretim Kurulu tarafından Pedagojik formasyon programlarıyla ilgili hazırlanan ve 25 Eylül 2014 tarihinde güncellenen Usul ve Esaslar, Yükseköğretim Kurulunun web sayfasından incelenebilir. Söz konusu usul ve esaslarda bu programın açılması ve uygulanmasıyla ilgili, akademik, idari ve mali hususlar yer almaktadır. Ayrıca program açılabilecek alanlarla ilgili olarak da Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli kararı ve söz konusu kararda güncelleme yapılan Tebliğler Dergisinin ilgili sayısını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ilgili sayfasından inceleyebilirsiniz. 

2. Pedagojik formasyon programları, hangi alanlarda ve neye göre açılıyor?

Pedagojik formasyon programları, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun, Bakanlığa bağlı okullarda öğretmen olarak atanacakların mezun olması gereken lisans programlarıyla aylıkla okutacakları derslere ilişkin karar ve çizelgesi dikkate alınarak açılmaktadır. Bu karar ve çizelge, zaman zaman güncellenmektedir. 2013-2014 öğretim yılında açılan programlarda da 20.02.2014 tarih ve 80 sayılı kararıyla ekindeki çizelge dikkate alınmıştır. Bu çizelgede yer almayan lisans alanlarında pedagojik formasyon programı açılmamıştır. 2014-2015 öğretim yılından itibaren açılan programlarda Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı Kararı’nda ve söz konusu kararda güncelleme yapılan Tebliğler Dergisi’nin ilgili sayısında yer alan alanlar dikkate alınacaktır.

3. Pedagojik formasyon programlarına kimler başvurabilir?

Pedagojik formasyon programlarına yukarıda adı geçen kararlarda yer alan lisans programlarının öğrencileri ve mezunları başvurabilir.

4. Açık öğretim fakültelerinin (AÖF) mezunları da pedagojik formasyona başvuru yapabiliyor mu?

Yukarıda adı geçen karar ve çizelgede, üniversite ve fakülte adı yer almaksızın sadece lisans programlarının adı yer almaktadır. Eğer bu programlar, AÖF programları içinde de yer alıyorsa- örneğin Türk Dili ve Edebiyatı gibi-bunların mezunları da başvuru hakkına sahip olmaktadır.

5. Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlar da pedagojik formasyon programına başvurabilmekte midir?

Yurt dışındaki bazı üniversitelerden mezun olup da alan denklikleri Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve denklik belgesi alan adaylar da aynı adı taşımak kaydıyla, açılan programlara başvurabilir.

6. Pedagojik formasyon programının kontenjanları neye göre belirleniyor?

Pedagojik formasyon programlarında her bir alana ayrılan kontenjanlar, program açmak için Yükseköğretim Kuruluna başvuran üniversitelerin talepleri ve kapasiteleri, ilgili alanda lisans eğitimi gören öğrenci ve mezunların yoğunluğu gibi durumlar dikkate alınmaktadır. Bu nedenle her üniversiteye, eşit sayıda kontenjan ayırmak mümkün olmamaktadır. Program açılan her üniversite ilgili alanlardaki kendi lisans programlarını ve üniversite dışından başvurabilecek potansiyel adayları gözönüne alarak kendilerine verilen toplam kontenjanı alanlara göre taksim etmektedir.

7. Neden her üniversitede pedagojik formasyon programı açılmamaktadır?

Pedagojik formasyon programları, sadece eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan üniversitelerde açılabilmektedir. Ayrıca eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve bölümü olup da yeterli öğretim üyesi olmayan üniversitelerde ve alanlarda da program açılmamaktadır.

8. Bazı alanlarda neden pedagojik formasyon programı açılmamaktadır?

Türkiye’de üniversitelerde çok sayıda lisans programı bulunmaktadır. MEB Talim ve Terbiye Kurulu kararında bu alanlarda hangileri yer almışsa o alanlarda program açılmaktadır. Bu kararda yer alan bazı öğretmenlik alanlarında, örneğin sınıf öğretmenliği alanında, sadece eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği programı mezunları istihdam edilmektedir. Bu nedenle adı geçen karar ve ekinde yer alan çizelgede yer alan bütün alanlarda program açılabilir.

9. Pedagojik formasyon programlarının ücreti neye göre belirlenmektedir?

Geçmişte üniversiteler, pedagojik formasyon programlarının ücretlerini kendileri belirlemekte bu da öğrenciler tarafından çeşitli şikayetlere konu olmakta idi. Bazı üniversiteler tarafından adaylardan, 10.000 TL’ye varan ücretler talep edilmiştir. Bu nedenle alınacak ücretler, devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim fakültelerinin 2. öğretim ücretlerine endekslenerek söz konusu öğrenim ücretinin en fazla iki katı olarak belirlenmiştir.

10. Her öğrenci yada mezun kendi üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimi almak zorunda mıdır?

Her öğrenci ya da mezun, kendi öğrencisi veya mezunu olduğu üniversite dışında program açılan başka üniversitelere de başvurabilir. Program açılan her üniversitede toplam kontenjanın bir kısmı, kendi lisans öğrencilerine ayrılırken bir kısmı da dışardan başvuran adaylara ayrılmaktadır.

11. Pedagojik formasyon eğitiminde 2.dönem yapmamız gereken öğretmenlik uygulamasını istediğimiz okulda yapabiliyor muyuz?

Pedagojik Formasyon Eğitimi kapsamında gerçekleştirilen öğretmenlik uygulaması(staj hareketliliği) İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirleyeceği okullarda yapılmaktadır. Bu yüzden farklı bir şehirde ya da adayın istediği bir okulda yapılmasına izin verilmemektedir.

12.Öğretmenlik Uygulamasından (Staj hareketliliğinden) hangi durumlarda muaf olabileceğimi nereden öğrenebilirim?

Öğretmenlik uygulamasından (Staj hareketliliğinden) hangi durumlarda muafiyet olacağına ilişkin bilgileri YÖK tarafından belirlenmiş olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Usul ve Esaslardan öğrenebilirsiniz.

13.Daha önce almış olduğum derslere ilişkin muafiyet işlemlerini ne zaman yapabilirim?

Öğretmenlik uygulaması ve Pedagojik Formasyon Programında yer alan derslere ilişkin dilekçenizi fakültemizin belirleyeceği tarihler arasında formasyon birimine teslim edebilirsiniz.

14.Pedagojik formasyon başvurularında temel kriter nedir?

4. sınıf öğrencileri için genel not ortalaması Mezun öğrenciler için diploma notu. Ayrıca aranan şartlar ilanlarda yazılır.

15.Başarısız olduğumuz derslerimiz olduğunda veya herhangi bir derse katılamadığımızda Pedagojik Formasyon Eğitimi için tekrar bu dersleri nasıl alabilirim?

Dersleri tekrardan alabilirsiniz. Fakat bu dersin kredisine göre tekrar ücret ödemeniz gerekmektedir. Başarısız kursiyerler üniversitemizin yeni açtığı kontenjana dahil edilip, yeni gelen kursiyerlerle birlikte tekrar o dersi almak zorundadır.

16.Pedagojik formasyon Sertifika Programına kaydolduğum takdirde askerliğimi tecil ettirebilir miyim?

Pedagojik Formasyon programına kayıtlı olmak askerlik tecil işlemleri için bir gerekçe oluşturmaz.

17.Pedagojik formasyon sertifikam olmadan da atanabilir veya KPSS Genel Kültür Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan sınavlarına girebilir miyim?

Sınava girebilirsiniz. Ancak, atamanız 2. öncelik olarak geçerlidir. Bu durumda Eğitim Fakülteleri ve Pedagojik Formasyon Sertifikası olanlar birinci önceliktir.

18.Pedagojik formasyon sertifikası olmayan fen-edebiyat mezunları özel kurs veya dershanelerde görev alabilirler mi?

Tabiki Pedagojik formasyonu olmayan fen-edebiyat mezunları özel dershanelerde Uzman Öğretici adı altında görev yapabilmektedirler. Pedagojik Formasyon belgesini aldıktan sonra okullara KPSS sınavı ile SÖZLEŞMELİ ve KADROLU öğretmen olarak atanabilirler.

19.Sertifika almaya hak kazanmam için şart var mı?

Formasyon sertifikası almaya hak kazanmak için tüm dersleri almış ve başarılı olarak tamamlamış olmanız gerekmektedir.

20.Önceden aldığım Muaf olduğum dersler için ücret iadesi alabilir miyim?

Hayır, ücret iadesi yapılmamaktadır.

21. Formasyon Eğitimi sürecinde devamsızlık hakkım var mıdır?

Formasyon eğitimi iki dönem halinde 14’er haftalık periyotlar halinde yapılmaktadır. Kursiyerler her iki dönem için ayrı ayrı %70 teori derslerine %80 uygulama derslerine katılım zorunluluğu vardır. Hem teori hem de uygulama olan dersler için bu oran teori ve uygulama için ayrı ayrı hesaplanır ve ortalama değer alınır.

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: