The Urban Survival Kits/Şehirde Hayatta Kalma Kitleri

The Urban Survival Kits/Şehirde Hayatta Kalma Kitleri

2020-1-UK01-KA227-ADU-094683

Coordinator:

Arts & Disability Forum – United Kingdom

Partners:

  1. Akdeniz University – Turkey
  2. Stowarzyszenie Pracownia Filmowa “Cotopaxi” – Poland
  3. Blauschimmel Atelier – Germany
  4. Udruga za prevenciju stigmatizacije i edukaciju teatrom – Croatia

Koordinatör:

Arts & Disability Forum – Kuzey İrlanda

Ortaklar:

  1. Akdeniz Üniversitesi – Türkiye
  2. Stowarzyszenie Pracownia Filmowa “Cotopaxi” – Polonya
  3. Blauschimmel Atelier – Almanya
  4. Udruga za prevenciju stigmatizacije i edukaciju teatrom – Hırvatistan

Erasmus+ Key Action 227 Partnerships for Creativity in the Field of Adult Education

The Urban Survival Kits (USK) project is a transnational learning initiative exploring how Adults with Disabilities (AWD), including atypical and neurodiverse, can be supported with their local, national and international travel needs. USK builds on the European Disability Strategy 2010-2020 and removes barriers in physical infrastructure; accessibility of information, and creates effective communication tools.

Without immediate intervention; people with disabilities will continue to be the most deeply impacted and isolated people in our society. The long-term implications of the pandemic and additional challenges they face in daily life mean that without the opportunities to reengage and connect they will remain largely excluded. The partnership is designed to maximize the impact of “Urban Survival Kits” (USK): an innovative program with staff and the adults with disabilities they support (AWD).

USK is a program delivered through a variety of artistic mediums/techniques and integrated through digital media. USK is introducing innovative ways of thinking and working and developing a range of skills based on the key competencies of lifelong learning. Through intensive hands-on training, the 12 staff will directly experience each element and outcomes of the program. Their experience, reflective learning and expertise will directly inform and refine the workshops delivered to AWD in each partner organization.

A series of online workshops will be delivered to 24 AWD, supported by staff, creating a specifically tailored, inclusive and immersive learning experience. This integrated structure provides a safe way of experimenting, externalizing, reframing and ultimately sharing their real-life stories and experiences. Increasing the relevance, level of engagement and long-term impact and opportunities it will create. Partner organizations will provide an adaptable blueprint for Survival Kits which can be adapted for any place, time or situation.

Erasmus+ Ana Eylem 227 Yetişkin Eğitimi Alanında Yaratıcılık için Ortaklıklar

Urban Survival Kits (USK) projesi, atipik ve nöro-çeşitlilik de dahil olmak üzere engelli yetişkinlerin yerel, ulusal ve uluslararası seyahat ihtiyaçlarıyla nasıl desteklenebileceğini araştıran ve 2021-2023 yılları arasında Birleşik Krallık Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen bir Erasmus+ Ana Eylem 2 projesidir. USK, 2010-2020 Avrupa Engellilik Stratejisini temel almakta olup fiziksel altyapıdaki engelleri kaldırmaya yardımcı olmayı, bilgiye erişilebilirliği kolaylaştırmayı ve etkin iletişim araçları oluşturmayı hedeflemektedir.

Anında müdahale olmadan; engelli insanlar toplumumuzda en derinden etkilenen ve izole edilmiş insanlar olmaya devam edecektir. Pandeminin uzun vadeli etkileri ve günlük yaşamda karşılaştıkları ek zorluklar, yeniden bir araya gelme ve bağlantı kurma fırsatları olmadan büyük ölçüde dışlanacakları anlamına gelmektedir. Bu ortaklık projesi, yenilikçi bir program olan “Şehirde Hayatta Kalma Kitlerinin” (USK) etkisini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır.

USK, çeşitli sanatsal ortamlar/teknikler aracılığıyla sunulan ve dijital medya aracılığıyla entegre edilen bir programdır. USK, yenilikçi düşünme ve çalışma yöntemlerini tanıtmayı ve yaşam boyu öğrenmenin temel yeterliliklerine dayalı bir dizi beceri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yoğun uygulamalı eğitim sayesinde, 12 personel, programın her bir unsurunu ve sonuçlarını doğrudan deneyimleyecektir. Katılımcı personelin deneyimleri, yansıtıcı öğrenimleri ve uzmanlıkları, her bir ortak kuruluşta engelli yetişkinlere verilen çalıştayları doğrudan bilgilendirecek ve iyileştirecektir.

24 engelli yetişkine, personel tarafından desteklenen ve özel olarak uyarlanmış, kapsayıcı ve sürükleyici bir öğrenme deneyimi yaratan bir dizi çevrimiçi atölye gerçekleştirilecektir. Bu entegre yapı, gerçek hayat hikayelerini ve deneyimlerini denemenin, dışsallaştırmanın, yeniden çerçevelemenin ve nihayetinde paylaşmanın güvenli bir yolunu sağlayacaktır. Ortak kuruluşlar, herhangi bir yer, zaman veya duruma uyarlanabilen Şehirde Hayatta Kalma Kitleri için uyarlanabilir bir plan oluşturacaktır.

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: