Türkçe Eğitimi Bölümü Anabilim Dalları

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Kuruluş Yılı:
2009/2010 Eğitim Öğretim Yılı
Amacı: Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Öğretmenliği Lisans Programının amacı; Türkçe eğitim ve öğretimi alanında Türk dilini ve edebiyatını, dünyadaki son öğretim yaklaşım, metot ve tekniklerini de kapsayacak şekilde öğretmenlik meslek bilgisi ile ilgili bilgi ve yetkinlikleri ayrıntılı bir şekilde işlemek ve öğrencilere bilgi ve uygulama düzeyinde kazandırmaktır.
Misyon: Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı içerisinde kültürümüzün temel unsurlarından Türk dili alanında yazılı ve sözlü ürünleri araştıran, inceleyen; elde edilen bilgileri toplumla paylaşan ve toplumun hizmetine sunan, diğer kültürlerle olan ilişkilerde belirleyici rol oynayan, insanımızın küreselleşen dünyada daha iyi bir yaşam standardına ulaşması için dil, dilin etkin kullanımı ve öğretimi alanlarında yetkin Milli Eğitim Bakanlığı II. Kademesi için Türkçe öğretmenleri ve Türkçe Eğitimi alanında bilim adamları yetiştirmektir. Bunun yanında bölümümüzün bir diğer misyonu da Türk dilini korumak, geliştirmek, kendi ulusuna ve dünyaya tanıtmak amacı ile ulusal ve uluslar arası eğitim-öğretim faaliyetlerine katılmak, söz konusu faaliyetlerde belirleyici rol oynamak ve katkıda bulunmaktır.
Vizyon: Bölüm ve Anabilim Dalı olarak vizyonumuz; Türkçenin temel sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapabilen, muhakeme ve sentez yetenekleri gelişmiş, çağın gereksinimlerine ve gelişimine uygun, ulusal ve evrensel değerlere saygılı, uzmanlık alanında yetkin, bilimsel ilkelere bağlı, kendisini yaşam boyu geliştirilebilen bilimsel dünyaya katkı sağlayabilecek, ülkesine ve milletine içten bağlı, ulusal değerlerini öğrenmeye ve öğretmeye çalışan, yaratıcı, eleştirel düşünebilen ve sorgulama becerileri gelişmiş ulusal ve uluslar arası nitelikte Türkçe öğretmenleri ve Türkçe Eğitimi alanında bilim adamları yetiştirmektir.
Anabilim Dalı Başkanı:

Doç. Dr. Bekir DİREKCİ (A.D. Başkanı)

bdirekci@gmail.com

Tel: 0 (242) 227 4400 / 4622

Anabilim Dalı Sekreteri:  

Huriye SOLAK Tel: 0 (242) 310 6961

Toplam Öğrenci Sayısı: Örgün Öğretim: 212
Mezunların İş Olanakları: Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı resmi ve özel okullar, Dışişleri, Kültür bakanlıkları olmak üzere birçok resmi kurum ve kuruluş, Türk Dil Kurumu, TİKA, Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu, Yunus Emre Vakfı görevlendirmeleri ile yurtdışında Türkçe okutmanı olarak birçok okul ve Türkoloji kürsüsü, özel dershaneler ve kurslar.
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Yusuf TEPELİ  ytepeli@akdeniz.edu.tr
0 (242) 310 2085
Doç.Dr. Mehmet CANBULAT canbulatm@gmail.com
0 (242) 310 6941
Doç. Dr. Bekir DİREKCİ (A.D. Başkanı) bdirekci@gmail.com 0 (242) 227 4400 / 4622
Doç. Dr. Ahmet Zeki GÜVEN ahmetzekiguven@hotmail.com 0 (242) 310 6947
Doç.Dr.Ümit YILDIZ  umit@tut.by 0 (242) 310 6671
Yrd. Doç. Dr. Mevlüt GÜLMEZ mevlutgulmez@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 4612

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: