Türkçe ve Sosyal Bilimler Yedek

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Kuruluş Yılı: 2009/2010 Eğitim Öğretim Yılı
Amacı: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans programının temel amacı; demokratik ve etik değerleri ilke edinmiş, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, teknoloji okuryazarı, alanındaki yenilikleri yakından izleyen, değişim ve gelişime açık, özgüven sahibi, alanıyla ilgili uluslar arası araştırmaları izleyen ve uygulayan öğretmen ve araştırmacıları yetiştirmektir.
Misyon: Sosyal bilgiler eğitim ve öğretimine yönelik gerekli çağdaş altyapıyı oluşturmak ve alanla ilgili yenilikleri yakından takip etmek, sosyal bilgiler öğretimiyle ilgili yöntem ve teknikler konusunda donanımlı, sorgulayıcı, araştırmacı ve iletişim becerisi yüksek öğretmenler yetiştirmek.
Vizyon:  Sosyal bilgiler eğitim ve öğretimine yönelik nitelikli bir eğitim vererek ülkenin ihtiyaçlarına dönük bilimsel düşünceyi ilke edinen, yenilik ve gelişmelere açık, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan öğretmen ve araştırmacılar yetiştirmek, sosyal bilgiler alanındaki uluslar arası gelişmeleri yakından izleyerek, bu konuda uluslar arası proje çalışmaları yapmak.
Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Hilmi DEMİRKAYA

hilmi.demirkaya@gmail.com

Tel: 0 (242) 310 6625

Toplam Öğrenci Sayısı: 325 (Lisans)
Mezunların İş Olanakları:  

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA  
hilmi.demirkaya@gmail.com  0 (242) 310 6625
Prof.Dr.Yüksel KAŞTAN kastanyuksel@gmail.com 0 (242) 310  2106
Doç.Dr.Ayhan AKIŞ ay_body@yahoo.com 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4642
Doç. Dr. Nadire Emel AKHAN nesoas@gmail.com 0 (242) 310 2103
Öğr. Gör. Hilal ÖZ hilaloz@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4400/ Dahili: 
Arş.Gör.Orhan ÜNAL orhanunal07@gmail.com 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4647
Arş.Gör.Saim TURAN saimturan@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4697
Arş.Gör.Ülkü Tuğçe ÇAL tugcecal4@gmail.com 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4667

Tarih Eğitimi Anabilim Dalı

Kuruluş Yılı:
2002-2003 Eğitim Öğretim Yılı
Amacı: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi veya özel ortaöğretim kurumlarında tarih öğretmeni olarak görev yapacak eğitimciler yetiştirmek.
Misyon:
Vizyon:
Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Meltem BEGÜM SAATÇİ ATA

melbesa@akdeniz.edu.tr

Telefon: 0 (242) 310 2001

Yürütülen Programlar: Lisans Programı: yok

Yüksek Lisans Programı: yok

Doktora Programı: yok

Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

 

Dr. Öğr. Üyesi Meltem Begüm SAATÇİ ATA
melbesa@akdeniz.edu.tr  0 (242) 310 2001
Öğr. Gör. Osman AKHAN osmanakhan@akdeniz.edu.tr  0 (242) 227 4400/ Dahili: 4629

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Kuruluş Yılı:
2009/2010 Eğitim Öğretim Yılı
Amacı: Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Öğretmenliği Lisans Programının amacı; Türkçe eğitim ve öğretimi alanında Türk dilini ve edebiyatını, dünyadaki son öğretim yaklaşım, metot ve tekniklerini de kapsayacak şekilde öğretmenlik meslek bilgisi ile ilgili bilgi ve yetkinlikleri ayrıntılı bir şekilde işlemek ve öğrencilere bilgi ve uygulama düzeyinde kazandırmaktır.
Misyon: Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı içerisinde kültürümüzün temel unsurlarından Türk dili alanında yazılı ve sözlü ürünleri araştıran, inceleyen; elde edilen bilgileri toplumla paylaşan ve toplumun hizmetine sunan, diğer kültürlerle olan ilişkilerde belirleyici rol oynayan, insanımızın küreselleşen dünyada daha iyi bir yaşam standardına ulaşması için dil, dilin etkin kullanımı ve öğretimi alanlarında yetkin Milli Eğitim Bakanlığı II. Kademesi için Türkçe öğretmenleri ve Türkçe Eğitimi alanında bilim adamları yetiştirmektir. Bunun yanında bölümümüzün bir diğer misyonu da Türk dilini korumak, geliştirmek, kendi ulusuna ve dünyaya tanıtmak amacı ile ulusal ve uluslar arası eğitim-öğretim faaliyetlerine katılmak, söz konusu faaliyetlerde belirleyici rol oynamak ve katkıda bulunmaktır.
Vizyon: Bölüm ve Anabilim Dalı olarak vizyonumuz; Türkçenin temel sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapabilen, muhakeme ve sentez yetenekleri gelişmiş, çağın gereksinimlerine ve gelişimine uygun, ulusal ve evrensel değerlere saygılı, uzmanlık alanında yetkin, bilimsel ilkelere bağlı, kendisini yaşam boyu geliştirilebilen bilimsel dünyaya katkı sağlayabilecek, ülkesine ve milletine içten bağlı, ulusal değerlerini öğrenmeye ve öğretmeye çalışan, yaratıcı, eleştirel düşünebilen ve sorgulama becerileri gelişmiş ulusal ve uluslar arası nitelikte Türkçe öğretmenleri ve Türkçe Eğitimi alanında bilim adamları yetiştirmektir.
Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Bekir DİREKCİ 

bdirekci@gmail.com

Tel: 0 (242) 227 4400 / 4622

Toplam Öğrenci Sayısı:  289 (Lisans)
Mezunların İş Olanakları: Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı resmi ve özel okullar, Dışişleri, Kültür bakanlıkları olmak üzere birçok resmi kurum ve kuruluş, Türk Dil Kurumu, TİKA, Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu, Yunus Emre Vakfı görevlendirmeleri ile yurtdışında Türkçe okutmanı olarak birçok okul ve Türkoloji kürsüsü, özel dershaneler ve kurslar.

 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Mehmet CANBULAT canbulatm@gmail.com
0 (242) 310 6941
Prof. Dr. Yusuf TEPELİ  ytepeli@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 2085
Doç. Dr. Bekir DİREKCİ  bdirekci@gmail.com 0 (242) 227 4622
Doç. Dr. Ahmet Zeki GÜVEN ahmetzekiguven@hotmail.com 0 (242) 310 6947
Doç.Dr.Ümit YILDIZ  umityildiz@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 6671
Dr. Öğr. Üyesi Berker KURT berkerkurt@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4400/ Dahili:  4672
Dr. Öğr. Üyesi Emel NALÇACIGİL ÇOPUR emelcopur@gmail.com 0 (242) 310 6628
Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt GÜLMEZ mevlutgulmez@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4612
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ŞİMŞEK pinarsimsek@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4637
Arş.Gör.Dr.Mazhar BAL balmazhar@gmail.com 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4659
Arş.Gör.Betül KOPARAN betulkoparan15@gmail.com 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4695
Arş.Gör.Bilal ŞİMŞEK bilalonursimsek@gmail.com 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4627
Arş.Gör.Emre KAYASANDIK  e.kayasandik@gmail.com 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4669
Arş.Gör.İmran Nazike AVCI nazavci47@gmail.com 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4660
Arş.Gör.Serdar AKBULUT serdarakbulut@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4650
Arş.Gör.Yusuf AYDIN ysfaydn66@gmail.com 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4665

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Kuruluş Yılı:
2009/2010 Eğitim-Öğretim Yılı
Amacı: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Anabilim Dalının amacı; programlarda yer alan derslerin öğretimi ile ilgili uygulamalar, ilke ve yöntemler, sınırlılıklar, problemler üzerine çalışmak ve uzmanlaşmak; herhangi bir konunun nasıl öğretilmesi gerektiği meselesi üzerinde durmak; bu konuda çalışmış bilim uzmanları yetiştirmektir.
Misyon: Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı içerisinde üniversitemiz ve ülkemiz için geleceğin parlak bilim ve eğitim kadrosunu oluşturmaya katkı sağlamak, nitelikli lisansüstü programıyla, çağdaş bir eğitim vermek, üniversitemizin nitelikli bilimsel araştırmalar yapmasına ve ürünler vermesine katkıda bulunmak, sosyal bilimlerin gelişmesi ve ilerlemesini sağlamak.
Vizyon: Nitelikli ve kaliteli çalışmalar yapan, çağın gelişmelerine uygun, evrensel değerlere saygılı, bilimsel ilkelere bağlı, kendini geliştirebilen bir bölüm olmak; eğitim, öğretim ve bilimsel etkinliklerde bulunmak.
Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr.Tülin ARSEVEN

arseven@akdeniz.edu.tr

0 (242) 310 6939

Toplam Öğrenci Sayısı: Lisans Programı: yok
Yüksek Lisans Programı: 14
Doktora Programı: yok
Mezunların İş Olanakları: Mezunların İş Olanakları: Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı, Dışişleri ve Kültür Bakanlıkları başta olmak üzere bütün bakanlıkların, Belediyelerin, Sanayi ve Ticaret kuruluşlarının basım, yayın, iletişim, tanıtım, reklam ve insan kaynakları birimleri, yurt dışındaki Üniversitelerin Türk Dili ve Altay Dilleri ile ilgili birimleri, Türk Dil Kurumu (TDK), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk Bilimler Akademisi (TUBA), Özel Yayınevleri, Gazete, Radyo ve Televizyonlar kanalları, özel dershane ve kurslar.

 

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Tülin ARSEVEN tarseven@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 6939
Dr. Öğr. Üyesi Adile YILMAZ ayilmaz@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4400 / 4614
Dr. Öğr. Üyesi Hızfı TOZ hifzitoz@mynet.com 0 (242) 227 4400 / 4639

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: