Virtual & Augmented Reality Toolkit to Engage Seniors Brain with Inter-Generational Understanding-Vartes

Virtual & Augmented Reality Toolkit to Engage Seniors Brain with Inter-Generational Understanding-Vartes

VARTES Project, within the scope of Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships, will be carried out between 2021-2023 under the coordination of STUCOM from Spain. Technological change and aging population have affected the way we work, and many adult learning systems have been not been ready for the challenges ahead, so adult learning systems have had to face the changing needs of the labor market and society.

The proportion of the elderly in the EU population continues to increase and it is known that the elderly population plays an important role in the world economy and society on a global scale, but they have been “excluded” from a number of opportunities. Therefore, the European Commission has defined as part of its overarching policy the goal of promoting ‘active aging’ to contribute to the economy.

(VR) and (AR) technologies include applications to help seniors improve their lives. Therefore, there is a need to leverage both VR and AR to help senior citizens live longer, healthier and independent lives within the EU.

This combination of health and ICT tools is currently not covered in the core competencies of adult education, and we must anticipate these skills to design better, to be future-proofed. That’s why the VARTES project aims to empower adult educators and trainees in Care Engagement and IT with skills to help improve the lives of seniors using a peer collaborative approach. Using a cross-generational approach, they will help each other to create joint solutions including VAR (Virtual and Augmented Reality) that will improve the life and memory of the elderly.

For more info: http://vartes.eu/index.php/stucom/

YAŞLILARDA KUŞAKLARARASI ANLAYIŞI CEZBETMEK İÇİN SANAL VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK ARAÇ SETİ- VARTES

VARTES projesi İspanya’dan STUCOM kurumunun koordinatörlüğünde 2021-2023 yılları arasında yürütülecek Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklıklar kapsamında bir projedir. Teknolojik değişim ve nüfusun yaşlanması çalışma şeklimizi etkilemiş ve birçok yetişkin öğrenme sistemi önümüzdeki zorluklara hazırlıksız yakalanmış, bu nedenle yetişkin öğrenme sistemleri işgücü piyasasının ve toplumun değişen ihtiyaçlarıyla yüzleşmek zorunda kalmıştır.

AB nüfusunda yaşlıların oranı artmaya devam etmekte ve yaşlı nüfusun küresel ölçekte dünya ekonomisi ve toplumunda önemli bir rol oynadığı bilinmektedir, ancak bunlar bir dizi fırsattan “dışlanmıştır”. Bu nedenle, Avrupa Komisyonu, ekonomiye katkıda bulunmak için ‘aktif yaşlanmayı’ teşvik etme hedefini kapsayıcı politikasının bir parçası olarak tanımlamıştır.

(VR) ve (AR) teknolojileri, yaşlıların hayatlarını iyileştirmelerine yardımcı olacak uygulamalar içermektedir. Bu nedenle, AB içinde yaşlı vatandaşların daha uzun, daha sağlıklı ve bağımsız yaşamalarına yardımcı olmak için hem VR hem de AR’den yararlanılmasına ihtiyaç vardır.

Sağlık ve BİT araçlarının bu kombinasyonu şu anda yetişkin eğitiminin temel yeterliliklerinde kapsanmamaktadır ve geleceğe hazır hale gelmek için, daha iyisini tasarlamak için bu becerileri önceden tahmin etmeliyiz. Bu sebeple VARTES projesinin amacı, Bakım Katılımı ve BT alanındaki yetişkin eğitmenleri ve stajyerleri, akran işbirliğine dayalı bir yaklaşım kullanarak yaşlıların yaşamlarını iyileştirmeye yardımcı olacak becerilerle güçlendirmek. Kuşaklar arası bir yaklaşım kullanarak yaşlıların yaşamını ve hafızasını geliştirecek VAR’ı (Sanal ve Artırılmış Gerçeklik) içeren ortak çözümleri birlikte oluşturmada birbirlerine yardımcı olacaklar.

Proje web sayfası için tıklayınız.

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: